Projekti u tijeku

// INTEDU: Integracija kroz dijalog i edukaciju

Razdoblje provedbe: 31.8.2016.-31.10.2018.
Ukupna vrijednost projekta: 87.425,00 EUR
Koordinator: Sektionen för resurs och stödverksamhet, Švedska
Partneri: Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Zagreb
Landratsamt Enzkreis, Njemačka
Studieförbundet Bilda sydöst, Švedska
UNIONE DEI COMUNI VAL’ENZA, Italija
Omega – Transcultural Centre for mental and physical health and integration, Austrija

Kroz projekt će se izraditi, kako bi ga svaka zemlja usvojila, „komunikacijski alat za prvi korak“ namijenjen novopristiglim migrantima, a koji će dobivati od svojih zemljaka kako bi se izbjegli nesporazumi u protoku informacija. Pružanje tih informacija će ujedno omogućiti i različite vrste neformalnog i formalnog učenja te proizvesti alate za daljnje obrazovanje.
Mnogi od migranata koji pristižu u zemlje EUpate od različitih trauma zbog rata i obiteljskih tragedija, a lokalnim zajednicama i organizacijama nedostaje kompetencija kako bi im učinkovito pomagali. Takve kompetencije mogu steći kroz ovaj projekt. Sve je veći problem s mladim punoljetnim osobama, osobama s problemima mentanog zdravlja, koje su marginalizirane u multikulturalnim područjima u državama u kojima se ovaj projekt provodi. Partneri na projektu trebali bi poboljšati način na koji se bave ovim pojedincima te bi trebali doći do novih ideja za socijalno uključivanje upravo najranjivijih skupina migranata. U projektu će se održavati edukacije vezane uz problem traume i ostale probleme mentalnog zdravlja za osoblje organizacija uključenih u projekt.
Migranti imaju različite pozadine i sve veći protok izbjeglica u Europi je još jedan razlog za europsku suradnju. Partneri na projektu mogu pomoći jedni drugima sa znanjem o različitim etničkim skupinama. Kroz suradnju na ovom projektu dobit ćemo širu sliku i nova znanja.
Ciljevi projekta su:
– Stvaranje učinkovitog procesa integracije kroz pružanje osnovnih vještina imigrantima kako bi ih pripremili za daljnje obrazovanje i posao.
– Educirati trenere koji će unapređivati kapacitete lokalnih mentora.
– Poboljšati kompetencije partnerskih organizacija u području psihološke traume.
– Motivirati korisnike za socijalno uključivanje i osigurati im tečajeve jezika.
– Poticati integraciju u zajednicama u kojima žive kroz otvorenu komunikaciju.
– Identificirati, izgraditi odnose i uključiti ljude koji pate od ratnih trauma i problema mentalnog zdravlja, a koji nisu u sustavu obrazovanja niti su zaposleni, u aktivan društven život.
– Uključiti volontere i nevladine organizacije u rad.
Ciljana skupina: 700 tražitelja azila i osoba pod međunarodnom zaštitom u 5 zemalja EU
Projekt će se odvijati u nekoliko faza. U prvoj fazi, educirati ćemo osoblje koje će iskušati nove metode za rad s ciljnom skupinom za vrijeme trajanja projekta. Druga faza je implementacija, testiranje i prilagođavanje nove metode na ostatak ciljne skupine, tj. sudjelovanje u aktivnostima informiranja,tečajevima jezika te društvenim aktivnostima dok čekaju posao ili daljnju edukaciju.
Djelatnici u partnerskim organizacijama u odjelima koji nisu izravno uključeni u projekt će znanje stečeno provedbom projekta dobiti kroz seminare i redovite sastanke.
Većina stanovnika u u zajednicama u kojima se projekt provodi imat će mogućnost sudjelovati i imati koristi od rezultata i aktivnosti koje će se provoditi.
Tijekom projekta, web stranica: www.linkoping.se/forebyggandeforaldrastod, na engleskom, kontinuirano će se ažurirati te će biti dostupna kao izvor znanja i informacija.

Kontakt osobe

Švedska: Mats Mikiver, mats.mikiver@linkoping.se
Hrvatska: Valentina Zeljak Božović, valentina@rctzg.hr

// Rehabilitacija, osnaživanje i integracija azilanata i tražitelja azila - žrtava torture

Razdoblje provedbe: 1.03.2016. – 28.02. 2018.
Ukupna vrijednost projekta: 608.748,58 EUR
Udio EU financiranja: 547.648,58 EUR
Nositelj projekta: Rehabilitacijski centrar za stres i traumu
Partneri: OMEGA Transkulturni centar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju, Graz, Austrija i EXILIO Centar za pomoć izbjeglicama i žrtavma torture, Lindau, Njemačka

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti osnaživanju i poboljšati kapacitete za integraciju izbjeglica i tražitelja azila koji su žrtve torture, u zemljama prijema u Europskoj uniji. Projektom se doprinosi ostvarivanju standarda propisanih Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, posebno obvezama država članica da žrtvama torture među tražiteljima azila, kao ranjivoj skupini, osiguraju potrebno liječenje te pristup odgovarajućoj medicinskoj i psihološkoj rehabilitaciji i skrbi.

Ovim projektom se specifično želi postići:
1. Unapređenje kapaciteta rehabilitacijskih centara za žrtve torture u Hrvatskoj, Austriji Njemačkoj za pružanje multidisciplinarnih usluga rehabilitacije i osnaživanja žrtava torture koji su u procesu odobravanja međunarodne zaštite kao i onima kojima je takva zaštita odobrena;
2. Podržati bolju integraciju tražitelja azila i azilanata koji su žrtave torture u lokalnim zajednicama i društvu u cjelini u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj;
3. Unaprijediti širenje i razmjenu primejra dobrih praksi i politika u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji žrtava torture, posebno onih koji su izbjeglice i tražitelji azila širom Europe.

Aktivnosti:

– razvoj zajedničke metodologije i programa kratkotrajne grupne intervencije, usmjerene inicijalnoj orijentaciji klijenata u novom okruženju, stabilizaciji psihološkog stanja, psiho-edukaciji o traumi i mehanizmima prevladavanja (copinga) kao i planiranju daljnih postupaka u rehabilitaiciji, osnaživanju i integraciji;
– kontinuirana provedba kratkotrajne grupne intervencije, kojom će biti obuhvaćeno oko 220 klijenata u 3 zemlje;
– kontinuirano pružanje individualne pomoći i podrške u skladu sa specifičnim potrebama klijenata – informiranje, psiho-socijalno savjetovanje i podrška klijentima i članovima njihovih obitelji, individualna i obiteljska psihoterapija, medicinska skrb i savjetovanje;
– tečajevi jezika;
– socijalizacijske, rekreacijske, kreativne i edukativne radionice te organiziranje različitih događaja u zajednici (izleta, izložbi, sajmova, natjecanja i slično) i cilju poticanja i unapređenja integracije;
– formalno i neformalno stručno osposobljavanje i usavršavanje u cilju poticanja zapošljavanja;
– pomoć i podrška u stambenom zbrinjavanju te traženju posla i zapošljavanju kroz case management u socijalnom radu;
– razvoj metodologije, prikupljanje podataka te provođenje i publiciranje na 4 jezika evaluacijskog izvještaja u cilju provjere učinkovitosti i efikasnosti metoda i tehnika rehabilitacije, osnaživanja i podrške u integraciji;
– održavanje međunarodne konferencije u cilju prezentacije rezultata te širenja i razmjene iskustava i primjera dobrih praksi iz različitih zemalja Europe;
– održavanje zagovaračkih sastanka s loklanim i nacionalnim donositeljima odluka u cilju unapređenja politika koje se tiču žrtava torture među tražiteljima azila i azilantima.
Ciljna skupina: projektom će biti obuhvaćeno oko 220 žrtava torture i članova njihovih obitelji koji su u postupku odobravanja ili im je odobrena međunarodna zaštita.

Kontakt osoba za više informacija: Valentina Zeljak Božović, voditeljica projekta, valentina@rctzg.hr

flag_yellow_low

Projekt financira Europska unija u okviru programa Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture.

// CARE@NET – mreža podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci

Ovaj projekt nastao je kao odgovor na problem nedostatnog, slabo dostupanog i neodgovarajućeg sustava podrške udomiteljskim obiteljima, općenito u provođenju individualnog plana skrbi za svako dijete a posebno za rad s djecom koji u udomiteljsku obitelj dolaze s nekim teškoćama u razvoju, učenju i/ili ponašanju.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju udomiteljstva kroz unapređenje sustava podrške udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci. Projekt je započeo 4.11.2015. i traje 12 mjeseci.

Specifični ciljevi projekta su:
– unaprijediti sustav podrške udomiteljima u području udomiteljstva za djecu kroz razvoj međsektorske suradnje na lokalnoj razini, na području Vrbovca i Velike Gorice
– razviti model prevencije i rane intervencije u području obrazovnih postignuća djece u udomiteljskim obiteljima u području provedbe projekta

Aktivnosti projekta:

U ostvarivanju prvog specifično cilja bit će provedene sljedeće aktivnosti:
– Umrežavanje dionika na lokalnoj razini, na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Vrbovec te Grada Velika Gorica, kroz individualne i grupne sastanke te potpisivanje protokola o suradnji na području podrške socijalnom uključivanju udomiteljskih obitelji i udomeljene djece;
– Organiziranje i vođenje grupa podrške i individualnog savjetovanja za udomitelje djece u riziku koje će imati edukativnu svrhu u cilju unapređenja kompetencija udomitelja za individualno planiranje skrbi u suradnji s voditeljem slučaja iz CZSS te s drugim sudionicima u skrbi za udomljeno dijete kao i kompetencija za samozastupanje i zagovaranje, posebno kod lokalnih donositelja odluka i u sustavu obrazovanja;
– Organiziranje i vođenje radionica u školama s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u cilju njihovog informiranja, senzibilizacije i motiviranja za aktivnu podršku udomljenoj djeci u riziku i udomiteljskim obiteljima za ostvarivanje obrazovnih ciljeva;

U ostvarivanju drugog specifičnog cilja bit će provedene sljedeće aktivnosti:
– Individualno savjetovanje i psiho-socijalna podrška djeci za prevladavanje problema u učenju i ponašanju kroz identifikacija i analizu problema vezano za obrazovanje, otkrivanje interesa i potencijala u cilju motiviranja za učenje, savjetovanje i podršku za uključivanje u školske i izvanškolske aktivnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici za djecu i mlade kako bi se otkrivali ili učvrstili interesi i povećala socijalna uključenost i, na kraju, praćenje ostvarivanja ciljeva savjetovanja. Pored toga, volonteri će ciljnoj skupini djece u udomiteljskim obiteljima pružiti pomoć u učenju;
– Edukacija za individualno planiranje skrbi za djete u udomiteljskoj obitelji bit će organizirana za najmanje 8 djelatnika u sustavu socijalne skrbi te za 20 udomitelja te facilitiranje razvoja, implementacije i evaluacije individualnog plana skrbi za najmanje 10 djece u udomiteljskim obiteljima u području provedbe projekta
– Organiziranje zajedničkih aktivosti za udomiteljske obitelji i udomljenu djecu vezano uz realizaciju individualnog plana skrbi, a posebno ostvarivanje postavljenih obrazovnih ciljeva kroz izlete i posjete obrazovnim, kulturnim i sportskim događajima i sadržajima koji su u vezi s identificiranim interesima i potencijalima djece kako bi se povećala i učvrstila motivacija za obrazovna postignuća, potaknuli ili učvrstili interesi te unaprijedila socijalna mreža i uključenost djece u udomiteljskim obiteljima posebno onih u riziku od obrazovnih neuspjeha i pogrešnih obrazovnih izbora.

Partneri u provedbi projekta su Udruga udomitelja „Toplo srce“ iz Velike Gorice i Centar za socijalnu skrb Vrbovec. Provedbu projekta financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

// KREACIJA-AFIRMACIJA-INTEGRACIJA: Poticanje integracije osoba pod međunarodnom zaštitom kroz razvijanje zanatskih vještina za mikroproizvodnje

Projekt ima opći cilj da doprinese integraciji u zajednicu osobama pod međunarodnom zaštitom kroz unapređenje osobnih integracijskih kapaciteta kroz kroz stjecanje osobnih i praktičnih vještina te prevladavanje traumatskih iskustava, kroničnog stresa i rješavanje životnih problema.

Aktivnosti su organizirane u dvije glavne komponente:
Radi unapređenja osobnih i praktičnih aktivnosti korisnici će sudjelovati u učenju hrvatskog jezika uz podršku volontera kako bi se olakšalo i omogućilo komuniciranje s članovima lokalne zajednice te potaklo učenje o kulturi, običajima i društvu. Za korisnike koji će biti izabrani prema svojim profesionalnim afinitetima i ranijim znanjima bit će organizirane kreativno-proizvodne radionice šivanja i recikliranja tekstila. Uz stručnu i kreativnu podršku članova Centra za istraživanje mode i odijevanja (CIMO) korisnici će sudjelovati u kreativnom radu u cilju očuvanja postojećih i razvoja novih radno-kreativnih kompetencija kao i ostvarivanja osobne afirmacije i očuvanja osjećaja samo-pouzdanja i samo-poštovanja kroz rad koji korištene i donirane odjevne predmete pretvara u unikatnu, personaliziranu odjeću.

U drugoj komponenti aktivnosti će biti usmjerene na osnaživanje korisnika za prevladavanje traumatskih iskustava, kroničnog stresa i rješavanje životnih problema. Najranjivijim korisnicima – žrtvama torture i traumatiziranima pružiti će se individualno savjetovanje i psihoterapija. Organizirati će se i grupne terapijske i relaksacijske aktivnosti: joga i radionice terapijskog veza. Korisnicima koji su dobili međunarodnu zaštitu pružat će se individualna praktična podrška u stambenom zbrinjavanju, rješavanju praktičnih problema, ostvarivanju prava u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi, traženju posla i adaptaciji na radno okruženje.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za istraživanje mode i odijevanja. Financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provoditi će se od 1.11.2016. do 31.10.2017.

// MOJA ODLUKA JE NAJBOLJA ODLUKA

Projekt Rehabilitacijskog centra za stres i traumu „Moja odluka je najbolja odluka“, provodi se u Osnovnoj školi Žitnjak u Petruševcu.

Projekt je financiran na javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. Pokrenut je u cilju podupiranja razvoja informiranja u osnovnim školama u području profesionalne orijentacije. Škola je svesrdno podržala i pomogla provedbu projekta.

Kroz 10 radionica na temu izbora škole i zanimanja , organiziranje info-pulta sa brošurama i materijalima sa programima srednjih škola i fakulteta i profesionalno savjetovanje za učenike koji nisu odlučili kojim putem bi željeli graditi svoju karijeru nakon osnovne škole, Rehabilitacijski centar za stres i traumu želi ojačati kompetencije učenika za donošenje profesionalnih odluka.

U školi će se opremiti info-pult s informacijama važnim za izbor zanimanja i razvoj karijere, a školi i učenicima pomoći će se u ostvarivanju kontakata s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Obrtničkom komorom Grada Zagreba i Udruženjem obrtnika te srednjim školama.

// SJENE IZA MENE 2 – tehnike teatra sjena u prevenciji neprihvatljivog ponašanja u školskom okruženju

Projekt „Sjene iza mene 2 – tehnike teatra sjena u prevenciji neprihvatljivog ponašanja u školskom okruženju“ provodi se u suradnji s Osnovnom školom Ive Andrića u Novom Zagrebu. Projekt je podržao Grad Zagreb kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području socijalnog i humanitarnog značenja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Glavni ciljevi projekta su prevencija neprihvatljivog ponašanja mladih kroz usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja i nenasilne komunikacije te usvajanje novih znanja o tehnici rada sa sjenama, kako bi se mogla primjenjivati i u drugim oblastima rada s djecom i mladima.

Projekt se provodi u prostoru škole a u njemu sudjeluju učenici 5 razreda, a izvode ga Petra Bokić i Ives Buljan, odgajateljice i dramske pedagoginje. Financiran je na javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2016.

// CENTRI ZA MLADE U ZAJEDNICI - CeZaM

Razdoblje provedbe projekta: 4.04.2015. – 3.04.2017.
Ukupna vrijednost projekta: 101.775,05 EUR
EU udio u financiranju projekta: 86.091,51 EUR

Koordinatori projekta: Zdravo da ste Banja Luka, Bosna i Hercegovina i Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, Hrvatska
Partneri: Grad Hrvatska Kostajnica, Hrvatska, Opština Kostajnica, Bosna i Hercegovina

cezam logotipi

Opći cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života i društvene povezanosti mladih u pograničnom području.

Specifični ciljevi:
• Poboljšati pristup uslugama za mlade u zajednicama u pograničnom području Pounja, kroz razvoj programa koji su istovremeno pristupačni, besplatni, edukativni, kreativni, rekreativni i društveni.
• Povećati aktivizam i sudjelovanje mladih u životu lokalnih zajednica.
Ciljna skupina: 200 mladih između 15-30 godina iz 6 lokalnih zajednica s obije strane rijeke Une

Glavne aktivnosti:
– Procjena potreba mladih i razvoj programa u Centrima za mlade i Info centrima za mlade.
– Izbor, edukacija i podrška za 8 lokalnih voditelja za mlade koji će koordinirati i voditi programe u Centrima za mlade i Info centrima za mlade. U sklopu ove aktivnosti bit će održan dvotjedni trening i 40 sati supervizije.
– Otvaranje dva Centra za mlade u Kostajnici i Hrvatskoj Kostajnici i uspostavljanje 4 Info centra za mlade u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Dvoru i Hrvatskoj Dubici.
– Promoviranje Centara za mlade i Info centara za mlade (koncerti, sajmovi za mlade, predstave i sl.)
– Organizacija aktivnosti u Centrima za mlade i Info centrima za mlade u skladu sa potrebama mladih u svakoj zajednici u periodu od 18 mjeseci.

Očekivani rezultati:
• Osnovani i u punoj funkciji dva Centra za mlade u zajednici i četiri Info centra za mlade u prekograničnom dijelu regije Pounja.
• Poboljšana kvaliteta provođenja slobodnog vremena, obrazovanja i vještina u sudjelovanju u edukativnim, kreativnim, rekreativnim i društvenim programima i aktivnostima Centara za mlade i Info centara za mlade za 150 mladih ljudi iz šest lokalnih zajednica u pograničnom području.
• Poboljšano inter-etničko i prekogranično razumijevanje i suradnja za mlade ljude iz šest lokalnih zajednica.
• 25 mladih ljudi iz zajednica u pograničnom području ojačat će kapacitete za vodstvo i aktivizam mladih u zajednici.
• Razvijena prekogranična mreža organizacija za mlade i voditelja, zbližavajući šest organizacija za mlade, grupe i 25 voditelja mladih.
• Četiri nove prekogranične inicijative za mlade, razvijene, vođene i implementirane od strane mreže organizacija za mlade i voditelja koji su, uz podršku, zaduženi za implementaciju istih.

3-logotipa-cross-border

Projekt sufinancira EU u okviru prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba za više informacija: Ana Fabijanić, koorinatorica projekta, ana@rctzg.hr

Za više informacija o prekograničnom programu Hrvatska – Bosna i Hercegovina: www.cbc-cro-bih.net 

// Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava

Razdoblje provedbe: 04.11.2015. – 03.05.2017.
Ukupna vrijednost projekta: 149.988,95 €
EU udio u financiranju projekta:90%
Nositelj projekta: Srpsko narodno vijeće (SNV) Zagreb
Partneri: Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Projekt građanskih prava Sisak

Projekt se provodi na području Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije.

Svrha projekta je povećati kapacitete vijeća nacionalnih manjina za nadzor i jačanje primjene ljudskih prava manjinskih skupina i na taj način ojačati utjecaj lokalnih manjinskih vijeća u procesu provedbe nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti. Cilj je projekta poticati i jačati suradnju i dijalog između manjinskih predstavnika i predstavnika lokalnih/područnih vlasti radi učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Kako bi se projektni ciljevi uspješno ostvarili detaljno je isplaniran set provedbenih aktivnosti koje će uključiti organizaciju obrazovnih modula za vijeća nacionalnih manjina, za mrežu lokalnih dionika regionalne/lokalne vlasti i vijeća nacionalnih manjina te izradu strateških i operativnih planova i pojedinačna savjetovanja za pristup izvorima financiranja za vijeća nacionalnih manjina
Tijekom, a osobito po okončanju projekta očekuje se značajno povećanje znanja i vještina 10 županijskih i 30 lokalnih manjinskih vijeća, uključenih u projekt, za planiranje, organiziranje i zastupanje manjinskih prava sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Kontakt osoba za više informacija: Nikola Ivanović, voditelj projekta, SNV, nikola.ivanovic@snv.hr

// Path to Reconciliation-paving the way to become contributing members of the community

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2015 – 31.03.2017

Nositelj projekta: OMEGA, Austrija
Partneri: Exilio, Njemačka, ICAR, Rumunjska, Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Hrvatska, Slovene Philanthropy, Slovenija

Ukupna vrijednost projekta: 529.562,76 EUR

Opći je cilj ovog projekta izgraditi kohezivan sustav podrške koji je fleksibilan i prilagodljiv kako bi se odgovorilo na društveno-kulturan, politički i povijesni kontekst preživjelih. Temeljni aspekt prijedloga je razviti cjelovit program usmjeren na korisnika, njegovu kulturu i spol. Cilj je razviti program koji omogućuje preživjelima da se bave svojim traumatskim iskustvima i omogućuje im da se udalje od uloge žrtve i postanu korisni članovi zajednice. Primjenom Case Management Modela, socijalni radnik će zadržati ravnotežu između terapijskih i psihosocijalnih zadataka. Planirano je redovito upućivanje korisnika redovnim službama kako bi se korisnici mogli osamostaliti u prvoj godini.
Aktivnosti projekta:
– Multi – profesionalni sustav podrške
Terapijska, pravna i psihosocijalna pomoć pružena od strane stručnjaka pod jednim krovom je važan korak kako bi se postigla sveobuhvatnost usluga koje su dostupne klijentima. Planirano je pružanje pomoći za 160 korisnika u vrijeme trajanja projekta.
– Izgradnja lokalne, regionalne i internacionalne mreže
Svi će se partneri aktivno uključiti u ostvarenje ovog cilja pokretanjem radionica sa sudionicima iz različitih struka i institucija – savjetovališta, socijalnih radnika, policije, politike itd. kako bi raspravili i razvili održive modele za integraciju žrtava mučenja u društvo.
– Informacije i obuka za kolege u novoj državi članici – Hrvatskoj
Hrvatska kao nova država članica također se suočava s izazovom izbjeglica i tražitelja azila koji su žrtve mučenja. Stoga je jedan od ciljeva u ovom prijedlogu osnažiti kolege kako bi mogli raditi s ovom ciljnom skupinom. Planirani treninzi provodit će se tri puta unutar projektnog ciklusa od kojih će se dva treninga održati u prvoj godini, kako bi iskomunicirali korisne metode i alate.
– Evaluacija važnih podataka
Važan aspekt projekta je kontinuirana procjena i praćenje napretka kako bi se zajamčilo glatko i učinkovito funkcioniranje projekta. Svi partneri sudjelovati u evaluaciji. Bit će uspostavljen interni nadzor i evaluacijski sustav kojim će se kontrolirati kritične točke i aspekte cjelokupnog projekta kako bi bilo kakve nesukladnosti bile evidentirane te kako bi se rješenje moglo naći u što kraćem roku.
– Diseminacija
Činjenica je da je uspješna provedba projekata u psihosocijalnom području ovisi o čvrstim mrežama, širenju i razmjeni znanja i informacija. Svrha ovog projekta je implementacija holističkih metoda u partnerskim zemljama, a zatim širenje rezultata i spoznaja do profesionalaca koji žive u različitim dijelovima Europske Unije.7
– Razmjena modela dobre prakse
Važan element u okviru projekta je ocijeniti rezultate na temelju precizne dokumentacije. Cilj je pripremiti smjernice, kao i održive modele dobre prakse. Partneri u ovom projektu ima bogato iskustvo u ovom području te će proces kontinuirane razmjene znanja dati veliku važnost ovom projektu.
Ishodi i dugoročni učinak ovog prijedloga u odnosu na klijente i njihove obitelji trebali bi biti uspješan napredak od sigurnosti do obnove do ponovnog spajanja.
Riječ je o dugotrajanom procesu koji će se stoga nastaviti i nakon što korisnik završi s ovim projektom.

Projekt financira Europska unija u okviru Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture.

Više informacija na stranici projekta Path to reconciliation.