Psihologija u zajednici

// Što je psihologija u zajednici?
Psihologija u zajednici grana je primjenjene psihologije koja je usmjerena na razumijevanje ljudi u različitim socijalnim kontekstima kojima pripadaju i koja koristi tako stečena saznanja za poboljšanje njihove dobrobiti. Usmjerena je lokalnoj zajednici, kao glavnom osloncu u sustavu pomoći i podrške pojedincu. Psihologija u zajednici bavi se problemima psihološkog zdravlja, njegovom zaštitom i unapređenjem, te problemima socijalne dobrobiti kako pojedinaca tako i zajednica. RCT svoje aktivnosti, projeke i programe u području prevencije, zaštite i unapređenja psihološkog zdravlja temelji na osovnim principima psihologije u zajednici. action plan 2013–2020), a i u Hrvatskoj je donesena Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za period 2011 – 2016.

//Principi psihologije u zajednici

1. Psihologija u zajednici promovira razvoj takvih zajednica koje uključuju sve svoje pripadnike i u kojima članovi zajednice osjećaju odgovornost za sve ostale i zajednicu u cjelini. To podrazumijeva razumijevanje i vrednovanje različitih ljudskih perspektiva, uključujući vrijednosti, stavove i potrebe najčešće obespravljenih društvenih skupina (etničkih, rasnih, seksualnih manjina, siromašnih, osoba sa fizičkim, intelektualnim i mentalnim invaliditetom).

2. Psiholozi u zajednici usmjereni su na snage i potencijale osoba, na poboljšavanje njihovih kompetencija, umijesto naglašavanja psihopatologije.

3. Psiholozi u zajednici nastoje djelovati iz nehijerarhijske pozicije. Oni nastoje osnaživati i dijeliti moć sa obespravljenim pojedincima i skupinama.

4. Psihologija u zajednici potiče multi-disciplinarnost i suradnju, promiče i nastoji razvijati usluge koje podrazumijevaju međuresornu suradnju i komunikaciju.

5. Psiholozi u zajednici vrednuju i koriste stručnost onih koji uspješno rade i funkcioniraju u zajednici, uključujući i znanje i iskustvo koje potječe od samih korisnika, zagovaratelja njihovih prava i članova njihovih obitelji.

6. Psihologija u zajednici usmjerena je na prevenciju psihopatologije i promoviranje pozitivnog mentalnog zdravlja.

7. Psihologija u zajednici usmjerena je na ostvarivanje prava koja su zajamčena svim pripadnicima zajednice.

8. Psiholozi u zajednici primijenjuju svoja znanja u provedbi programa koji utječu na široke skupine ljudi jednako kao i na pojedince.

9. Psiholozi u zajednici nastoje potaknuti socijalne promjene u širem smislu. Oni su aktivni i zainteresirani za utjecanje na socijalne politike koje promiču osnaživanje i poštivanje obespravljenih i marginaliziranih osoba i skupina.

10. Psiholozi u zajednici sudjeluju u političkim i socijalnim akcijama usmjerenim na prevladavanje nepravednosti i nejednakosti u sustavu socijalnih usluga i društvu u cjelini.

// Psihološko zdravlje

Zdravlje je jedna od temeljnih vrijednosti u životu čovjeka, pa samim tim i u razvoju društva, a značajnu komponentu općeg zdravlja i čovjekove dobrobiti čini i mentalno ili psihološko zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) shvaća mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti, a ne samo odsustvo bolesti, u kojem pojedinac ostvaruje osobne sposobnosti, uspješno rješava uobičajene životne stresove, radi produktivno i plodonosno te je sposoban dati svoj doprinos u zajednici. Važnost mentalnog zdravlja ističe se i u definiciji općeg zdravlja kao „stanja fizičke, mentalne i društvene dobrobiti“.

Značaj psihološkog zdravlja za pojedince i društva u cijelini prepoznat je i u strateškim dokumentima Europske Unije (Green paper on mental health), Svjetske zdravstvene organizacije (Comprehensive mental health action plan 2013–2020), a i u Hrvatskoj je donesena Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za period 2011 – 2016.

// Preventivne aktivnosti u zaštiti mentalnog zdravlja

Psihologija u zajednici nastoji djelovati na takav način da spriječi narušavanje psihološkog zdravlja, odnosno nastanak teškoća, problema i poremećaja. Djelovanje RCT-a u području psihologije u zajednici usmjereno je na preventivne aktivnosti, aktivnosti za unapređenje mentalnog zdravlja osoba koje su bez teškoća, poboljšanje kvalitete života i socijalnog uključivanja osoba s problemima i poremećajima mentalnog zdravlja te na izgradnju resursa i kapaciteta zajednica sa kojima radimo za provođenje preventivnih aktivnosti i aktivnosti unapređenja mentalnog zdravlja.

// U aktivnostima i projektima usmjerenim zaštiti i prevenciji mentalnog zdravlja bavimo se :

– Univerzalnom prevencijom, kroz osiguravanje informacija i edukativne aktivnosti usmjerene široj populaciji, neovisno o tome jesu li ti pojedinci i skupine izložene nekom riziku za narušavanje mentalnog zdravlja ili nisu. Ove aktivnosti usmjerene su kako na prevenciju nastanka problema i poremećaja, tako i na unapređenje informiranosti, znanja i vještina u cilju poboljšavanja suočavanja s različitim životnim zadacima i problemima, osjećaja dobrobiti i funkcioniranja osoba i pojedinaca u svom okruženju,

– Selektivnom prevencijom, koja je usmjerena na pojedince i skupine koje su pod posebnim rizikom od narušavanja mentalnog zdravlja, poput osoba i skupina koje su izložene siromaštvu, izbjeglice i povratnici, žrtve mučenja i drugi civilni stradalnici rata i članovi njihovih obitelji, mladi koji izlaze iz sustava alternativne skrbi, jednoroditeljske obitelji, djeca i mladi koji žive u područjima s manje mogućnosti. Aktivnosti selektivne prevencije provodimo kroz predavanja, edukativne i iskustvene radionice i treninge s ciljem unapređenja socijalnih i životnih vještina, psihološko savjetovanje i psihoterapiju.

– Indiciranom prevencijom, kroz identificiranje osoba kod kojih se već manifestiraju pokazatelji psiholoških teškoća ili poremećaja i poduzimanje aktivnosti za prevladavanje ili ublažavanje posljedica tih teškoća ili poremećaja. Također, u sklopu indicirane prevencije djelujemo u cilju poboljšanja kvalitete života i uključivanja u zajednicu osobe sa poremećajem psihološkog zdravlja. Osobe i skupine koje su u našim projektima i programima obuhvaćene indiciranom prevencijom su žrtve mučenja i civilne žrtve rata te članovi njihovih obitelji, onda kada je uslijed traume doglo do narušavanja psihološkog zdravlja i razvoja simtoma.

RCT se zalaže za sustavnu brigu o mentalnom zdravlju. Zato nastojimo u suradnji i partnerskom odnosu kako sa korisnicima tako i sa stručnjacima i svim zainteresiranima iz lokalnih zajednica izgrađivati kapacitete zajednice za unapređenje mentalnog zdravlja i kvalitete života svih pripadnika, a posebno onih najranjivijih. Nastojimo izgrađivati veze i trajnu komunikaciju između pojedinaca, organizacija i ustnova u lokalnoj zajednici kako bi se povećala društvena kohezija i solidarnost.

// Zajednice u kojima djelujemo

RCT je od samog osnivanja aktivan u zajednicama pogođenim ratnim stradanjima, čiji su pripadnici bili masovno izloženi gubicima, traumama i prisilnim migracijama. Značajna posljedica rata su pokidane socijalne veze, koje kroz svoje djelovanje u ovim zajednicama RCT nastoji obnoviti jer snažno vjerujemo da je povezana i solidarna zajednica najznačajniji sustav podrške i pomoći pojedincu kako za prevladavanje teškoća, tako i za njegov rast i razvoj.

// Aktualni projekti

MREŽA PREVENCIJE MENTALNOG ZDRAVLJA (više o projektu )

ZDRAVA DJECA – ZDRAVE ZAJEDNICE (više o projektu)

PROMOS: Projekt mobilnog savjetovališta za mlade u Hrvatskom Pounju (više o projektu)

„Dajte mi riječ!“ Promicanje i zaštita prava djece u zajednici s manje mogućnosti (više o projektu)

„Mama, jesmo li mi obitelj?“ Podrška i osnaživanje jednoroditeljskih obitelji u zajednicama s manje mogućnosti

„Učinkovita komunikacija – kvalitetniji život korisnika i djelatnika doma za stare i nemoćne“ Projekt financirao Grad Zagreb u 2012 godini

KOMUNIKACIJA, TIMSKI RAD, SUPERVIZIJA: UNAPREĐENJE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE – Projekt financira grad Zagreb u 2013 godini

// Naše aktivnosti

Naši projekti i programi u području psihologije u zajednici usmjereni su na:

– prevenciju diskriminacije, ovisnosti, nasilja i drugih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja kod mladih, razvoja psihosomatskih i psiholoških tegoba, te suicida kod osoba koje su žrtve mučenja ili su na neki drugi način pretrpjele ratnu traumu,

– pružanje informacijske, psihološke, socijalne, medicinske i pravne potpore korisnicima i zajednicama,

– razvoj i unapređenje životnih vještina koje pomažu osobama u riziku u riješavanju osobnih, obiteljskih i socijalnih problema, prevladavanju stresa, kriznih situacija i traumatskih iskustava,

– unapređenje znanja i vještina stučnjaka i drugih zainteresiranih članova zajednice za provođenje aktivnosti prevencije, zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, supervizija, podrška i edukacija za sprečavanje i prevladavanje profesionalnog stresa i sagorijevanja,

– neposredni psihoterapijski rad, krizne intervencije i praćenje za žrtve mučenja, te korisnike koji su identificirani kroz projektne aktivnosti, a u stanju su traume i kroničnog stresa,

– osnaživanje korisnika kroz edukacije, radionice, predavanja (za djecu i mlade, roditelje, ključne osobe u zajednicama, lokalne partnere u projektima); tzv. „bottom-up“ pristup,

– informiranje o ljudskim pravima, psihološkim, socijalnim, pravnim i drugim pitanjima,

– posredovanje pri jačanju suradnje i povezanosti državnih institucija i lokalnih struktura na projektima usmjerenima ka ostvarivanju prioritetnih potreba zajednica od posebne državne skrbi.