Socijalno uključivanje

// Socijalna isključenost

Socijalna je isključenost proces kojim su određeni pojedinci ili cijele zajednice gurnuti na rub društva i onemogućeno im je puno sudjelovanje samo uslijed njihovog siromaštva, nedostatka temeljnih sposobnosti i prilika za učenje ili kao rezultat diskriminacije. Na ovaj se način udaljavaju od prilika za rad, mogućnosti za ostvarenje prihoda i obrazovanje, kao i od mreže društvenih aktivnosti i aktivnosti u zajednici. Nemaju pristupa tijelima moći i procesima odlučivanja, te se zbog toga često osjećaju bespomoćni i nesposobni preuzeti kontrolu nad svojim odlukama koje utječu na njihov svakodnevni život.
(Izvor:http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf)

Prema UNDP-ovom nacionalnom Izvješću o društvenom razvoju, gotovo petina hrvatskih građana doživljava sebe socijalno isključenim ili u riziku od socijalnog isključivanja. Među onima kojima prijeti najveći rizik od socijalnog isključivanja su osobe s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, povratnici, pripadnici romske i srpske manjine, dugotrajno nezaposlene osobe, mladi, samohrani roditelji, beskućnici, starije osobe i zatvorenici. Socijalna isključenost ili marginalizacija, kako se ovaj fenomen još naziva, povezana je sa pripadnošću socijalnoj klasi, manjinskim grupama, dobnim skupinama i invaliditetom. Posljedice socijalne isključenosti ogledaju se u tome da su pogođeni pojedinci i zajednice spriječeni da u potpunosti sudjeluju u ekonomskom, socijalnom i političkom životu zajednice u kojoj žive i da uživaju blagodati koje su dostupne ostalim članovima. Najvidljiviji rezultat isključenosti je materijalno siromaštvo ali i uskraćenost dostojanstvenih uvjeta stanovanja, zdravstvene zaštite, mogućnosti obrazovanja, zapošljavanja i ostvarivanja vlastitih potencijala. Posljedice su i emocionalna trauma i kronični stres, narušavanje fizičkog zdravlja koji mogu dovesti do katastrofalnih i dugotrajnih posljedica po život, zdravlje i psihu.

// Socijalno uključivanje

Socijalno uključivanje je proces koji osobama izloženima riziku od siromaštva i socijalne isključenosti pruža mogućnost za stjecanje prilika i resursa nužnih za puno sudjelovanje u gospodarskom, društvenom i kulturnom životu, kao i za uživanje u životnom standardu i dobrobiti koji se smatraju normalom u društvu u kojemu žive. Proces osigurava njihovo značajnije sudjelovanje u procesu odlučivanja, što utječe na njihov život i pristup temeljnim pravima. (Zajedničko izvješće o socijalnom uključivanju EU, 2004.)

Aktivnosti RCT-a na socijalnom uključivanju temelje se na našem vrijednosnom uvjerenju da su svi članovi društva, neovisno o njihovoj pripadnosti klasi, naciji, rodu te vjeroispovjesti, seksualnoj orijentaciji, materijalnom i obrazovnom statusu ili invaliditetu, ravnopravni u pristupu društvenim resursima i mogućnostima za ostvarenje najveće moguće vlastite dobrobiti, zdravlja i ostvarenja individualnih potencijala te dobrobiti i zdravlja svoje obitelji. Ti resursi i mehanizmi ostvarenja pune participacije i dobrobiti svih članova društva nužno predstavljaju javno dobro i ničim ne smiju biti ograničeni. Vjerujemo, i na tom uvjerenju temeljimo svoje aktivnosti u socijalnom uključivanju, da smo kao članovi društva odgovorni i obvezni olakšati i podržavati pristup društvenim, ekonomskim, zdravstvenim, obrazovnim i kulturnim resursima pojedincima i grupama koji imaju ograničenja, teškoće ili nedostatne kapacitete da te resurse samostalno koriste.

// Skupine s kojima radimo

RCT-ov program socijalnog uključivanja usmjeren je na psihosocijalnu pomoć i podršku:

– pripadnicima nacionalnih manjina,
– izbjeglicama i povratnicima,
– civilnim žrtvama torture i ratne traume,
– ženama, djeci i mladima koji žive u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi),
– mladima koji izlaze iz sustava alternativne skrbi (domova za djecu i mladež i udomiteljskih obitelji),
– starima,
– beskućnicima,
– azilantima.

// Projekti i aktivnosti

Kroz program socijalnog uključivanja nastojimo našim korisnicima omogućiti, olakšati i osnažiti ih za uključivanje u obrazovanje i stjecanje stručnih vještina i kompetencija, zapošljavanje i ostvarivanje prihoda, ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu skrb te aktivno sudjelovanje u životu zajednice u kojoj žive.

// Projekti

OBRAZOVANJEM DO POSLA / EDUCATION FOR EMPLOYMENT (više o projektu….)

ŠTO NOSIM U SAMOSTALNI ŽIVOT: osnaživanje i podrška u traženju posla mladima koji izlaze iz sustava alternativne skrbi (više o projektu….)

OSNAŽIMO NAJSLABIJE NA TRŽIŠTU RADA (završen 2011)

KNJIGOM DO KROVA: MREŽA KNJIŽNICA ZA PODRŠKU BESKUĆNICIMA – partner Knjižnicama Grada Zagreba u provedbi projekta