Online radionice„Principi i tehnike rješavanjem usmjerenog rada s izbjeglicama“

Direktan rad s korisnicima/cama temelj je, a često i najveći izazov stručnjacima pomagačkih zanimanja i para-profesionalnim pomagačima, posebno kada rade s korisnicima/cama koji su socijalno deprivirani i s manje mogućnosti za socijalno uključivanje. Socijalni radnici i radnice, psiholozi i psihologinje i ostali pomagači/ce u centrima za socijalnu skrb, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, uredima i/ili odjelima nadležnim za socijalne usluge jedinica lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva pružaju usluge nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Tražitelji azila, azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom su jedna od najranjivijih skupina pogođenih gospodarskom krizom izazvanom epidemijom korona virusa. Pružanje usluga poput savjetovanja i (psihosocijalne) pomoći i podrške je od velike važnosti za ovu skupinu korisnika/ca, stoga je bitno dodatno educirati i osnažiti stručnjake te im ponuditi alate potrebne za pružanje psihosocijalnih usluga koji su učinkoviti, potiču autonomiju i samo-efikasnost korisnika/ce i unose nadu u to da je promjena ne samo moguća, već i neizbježna.

U okviru projekta „MENTOintegRacija – Mentorstvo u socijalnoj i radnoj integraciji azilanata“, koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Rehabilitacijski centar za stres i traumu (RCT) je započeo sa programom online radionica „Principi i tehnike rješavanjem usmjerenog rada (solution focused) s izbjeglicama i drugim korisnicima/cama socijalnih usluga“.
Rješenjem usmjereno savjetovanje i rad s korisnikom/com predstavlja promjenu paradigme u pomažućem odnosu s osobama i njihovim problemima. Ovaj se pristup temelji na ideji da se rješenja korisnikovih/činih problema nalaze u iznimkama od problema, odnosno, u onim trenucima i okolnostima, koliko god rijetkim i kratkotrajnim, u kojima problem nema ili se korisnik/ca s njim uspješnije nosi. Suština Solution Focused pristupa u najkraćem je „tragati za resursima, a ne za deficitima; istražiti moguće i preferirane budućnosti; otkriti što već sada pridonosi tim budućnostima; i tretirati korisnike/ce kao stručnjake u svim aspektima njihovog života.” (Iveson, George and Ratner, 2012).

Tijekom ove edukacije stručnjacima/stručnjakinjama pomagačkih struka i para-profesionalnim pomagačima/cama će se prezentirati način primjene Solution Focused pristupa u radu s izbjeglicama, ali i ostalim korisnicima/cama u stanju potrebe. Kroz kratke prezentacije i video demonstracije će se upoznati sa ovim pristupom, a kroz vježbe, simulacije i igranje uloga osnažiti za primjenu nekih od tehnika i u svom radu.