Search
Close this search box.

REHABILITACIJA, OSNAŽIVANJE I INTEGRACIJA AZILANATA I TRAŽITELJA AZILA – ŽRTAVA TORTURE

Razdoblje provedbe: 1.03.2016. – 28.02. 2018. 

Ukupna vrijednost projekta: 608.748,58 EUR

Udio EU financiranja: 547.648,58 EUR

Nositelj projekta: Rehabilitacijski centra za stres i traumu

Partneri: OMEGA Transkulturni centar za mentalno i fizičko zdravlje i integraciju, Graz, Austrija i EXILIO Centar za pomoć izbjeglicama i žrtavma torture, Lindau, Njemačka

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti osnaživanju i poboljšati kapacitete za integraciju izbjeglica i tražitelja azila koji su žrtve torture u zemljama Europske unije. Projektom se doprinosi ostvarivanju standarda propisanih Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, posebno obvezama država članica da žrtvama torture među tražiteljima azila osiguraju potrebno liječenje te pristup odgovarajućoj medicinskoj i psihološkoj rehabilitaciji i skrbi. 

Ovim projektom se specifično želi postići: 

1. Unapređenje kapaciteta rehabilitacijskih centara za žrtve torture u Hrvatskoj, Austriji Njemačkoj za pružanje multidisciplinarnih usluga rehabilitacije i osnaživanja žrtava torture koji su u procesu odobravanja međunarodne zaštite kao i onima kojima je takva zaštita odobrena;

2. Podržati bolju integraciju tražitelja azila i azilanata koji su žrtave torture u lokalnim zajednicama i društvu u cjelini u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj;

3. Unaprijediti širenje i razmjenu primejra dobrih praksi i politika u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji žrtava torture, posebno onih koji su izbjeglice i tražitelji azila širom Europe. 

Projektom je biti obuhvaćeno 212 žrtava traumatskih događaja, uključujući torturu i članova njihovih obitelji koji su u postupku odobravanja ili im je odobrena međunarodna zaštita. 

Projekt je financirala Europska unija u okviru programa Pilot Project/Preparatory Action on Victims of Torture.