Search
Close this search box.

Zaželi 3: natječaj za radno mjesto Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Radno mjesto

Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Mjesto rada: Općina Dvor

Broj traženih radnika: 16

Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci)

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Nema naknade

Natječaj vrijedi od: 10.01.2023.

Natječaj vrijedi do: 19.01.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Radno iskustvo: Nije važno

Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Rehabilitacijski centar za stres i traumu objavljuje:

Javni poziv za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine

radi popunjavanja šesnast (16) radnih mjesta „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ na određeno vrijeme (6 mjeseci) u općini Dvor.

Uvjeti:

– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),

– osoba je prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,

– prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada kako slijedi: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Osoba pripadnost ranjivoj skupini dokazuje sljedećim dokumentima:

Žene od 50 godina i više

  • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnji ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

  • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

  • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

  • Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

  • Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

  • Potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

  • Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

  • Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

Pružateljica potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

–  prijavu

–  životopis,

–  presliku osobne iskaznice

– dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

– dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a

– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);

– dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ili više ranjivih skupina (ako je primjenjivo)

Na oglas se mogu prijaviti samo osobe ženskog spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidatkinja predočit će se izvornik.

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu info@rctzg.hr s oznakom ‘’Zaželi prijava za zapošljavanje’’ u naslovu maila, najkasnije do 19.01.2023. do kraja dana, ili zemaljskom poštom na adresu: Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Kvaternikov trg 12,10000 Zagreb, preporučenom poštom, tako da je na omotnici jasno vidljiv datum i vrijeme slanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednik udruge provest će provjeru sposobnosti kandidatkinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).

Kandidatkinje čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.

Za kandidatkinje koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Cilj projekta „KOD KUĆE JE NAJBOLJE-NEKA TAKO I OSTANE“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Zaposlit će se 16 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 

Poslodavac

Poslodavac: Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Kvaternikov trg 12, Zagreb

E-mail adresa: info@rctzg.hr